Support us on Kickstarter!

Coming soon on Kickstarter!

Obchodní firma: Ski Progress, s. r. o.

Sídlo: Lelekovice, Poňava 485/25, PSČ 66431

Identifikační číslo: 292 25 281

Firma Ski Progress, s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.


Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup spotřebitelů v internetovém obchodě www.staki.cz a stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího.

Kupující potvrzením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce, pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak.

Uzavření kupní smlouvy, objednávka

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Cena a placení

Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za placenou teprve připsáním celé kupní ceny za samotnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné.

Kupní cenou zboží je cena včetně příslušné výše daně z přidané hodnoty uvedená na stránce internetového obchodu. Kupní cenu je možné hradit dobírkou, bankovním převodem, paypal.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 9 pracovních dnů od obdržení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 9 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Doprava

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do 9 pracovních dnů od obdržení objednávky a to prostřednictvím České pošty nebo expresní balíkové služby PPL. Zásilka bude doručena na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato adresa zadána v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailové zprávy. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby České pošty nebo expresní balíkové služby PPL na adresu uvedenou v objednávce.

Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v sídle prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Reklamační zpráva musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení nebo výměna zboží

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), spojených vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu  v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku , činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 

Společnost ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů je oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu, jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.